Eismo saugumas užtikrinamas:

 1. nustatant Vyriausybės, jos įgaliotų institucijų, savivaldybių įgaliojimus eismo saugumo užtikrinimo srityje;
 2. reguliuojant ir kontroliuojant juridinių ir fizinių asmenų veiklą eismo saugumo užtikrinimo srityje;
 3. priimant eismo saugumo užtikrinimą reglamentuojančius teisės aktus;
 4. šviečiant ir mokant eismo dalyvius ir specialistus;
 5. sprendžiant klausimus, susijusius su mokslo ir technikos naujovių diegimu transporto srityje;
 6. materialiai ir finansiškai užtikrinant priemonių eismo saugumo srityje įgyvendinimą;
 7. vykdant socialiai orientuotą civilinės atsakomybės privalomojo draudimo politiką transporto srityje;
 8. vykdant valstybinę įstatymų ir kitų eismo saugumo užtikrinimą reguliuojančių teisės aktų vykdymo priežiūrą ir kontrolę;
 9. skatinant saugių ir aplinką tausojančių transporto priemonių įsigijimą ir naudojimą.

6.1. Valstybės rinkliava

 1. Už liudijimų, patvirtinančių, kad asmuo atitinka nustatytus reikalavimus ir jam suteikiama teisė dirbti vairuotojų mokytoju ir (arba) vairavimo instruktoriumi, išdavimą vairavimo instruktoriams, vairuotojų mokytojams mokama Vyriausybės apskaičiuoto dydžio valstybės rinkliava.
 2. Už teisės vykdyti vairuotojų mokymą ar papildomą vairuotojų mokymą suteikimą mokama Vyriausybės apskaičiuoto dydžio valstybės rinkliava.

6.2. Techninės apžiūros kontrolieriaus nepriekaištinga reputacija

Asmuo negali būti laikomas nepriekaištingos reputacijos ir būti techninės apžiūros kontrolieriumi, jeigu jis:

 1. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl nusikaltimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio nusikaltimo padarymo ir turi neišnykusį ar nepanaikintą teistumą;
 2. įstatymų nustatyta tvarka pripažintas kaltu dėl baudžiamojo nusižengimo valstybės tarnybai ir viešiesiems interesams ar korupcinio pobūdžio baudžiamojo nusižengimo padarymo ir nuo apkaltinamojo nuosprendžio įsiteisėjimo dienos nepraėjo 3 metai;
 3. piktnaudžiauja alkoholiu, narkotinėmis, psichotropinėmis ar kitomis psichiką veikiančiomis medžiagomis.